Aleluja! Chvalte Pána a oslavujte Ho navěky!
Bůh je Vítěz nad smrtí i hříchem, Jeho Láska k nám trvá navěky. Aleluja!
Bůh nás stvořil, daroval nám život s Ním. Hříchem jsme ztratili vztah s Bohem, rozhodli jsme se žít bez Něho... Je to nejstrašnější volba, jakou může tvor udělat. Bůh nás stvořil jako dobré a krásné, stvořil nás schopné lásky, vztahu s Ním. Když se člověk rozhodne žít bez Boha, bez lásky a uzavře se do sebe, je to hřích. Tvor je znetvořen hříchem a není schopen sám toto znetvoření napravit. (...) Bůh ale znovu přichází za námi v Ježíši, přichází do temnot, pekla našeho hříchu, aby nás osvobodil. „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, měl věčný život...." Bůh touží po našem štěstí a ví, že štěstí nenajdeme bez Něho.
Vším, čím se rozhodujeme pro život bez Boha, zasahujeme Jeho Srdce ranami. V hrozném utrpení Ježíše je nám zjeveno, jak Bůh trpí tím, že ničíme sami sebe a stvoření hříchem. Bůh nás nepřestal nikdy milovat. Vítězí svou Láskou nad každou naší temnotou. Nabízí nám svou ruku a vyvádí nás ze znetvoření hříchem ke znovustvoření milostí, abychom mohli žít životem věčným. A co je to život věčný? Je to život ve vztahu s naším milujícím Bohem, život v napros-tém darování se Lásce, která nás stvořila a po pádu nás vykoupila... A proto zpívejme aleluja, rozezpívejme celé své srdce, rozezpívejme svůj život navěky díkem za Jeho Lásku! Bez Božího milosrdenství, bez milosti ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše bychom neměli žádnou šanci vysvobodit se ze zajetí zla hříchu. V dlaních Jeho milosti jsme však neseni nad propastí hříchů světa do světla důvěrného vztahu s Ním...
Ať tedy aleluja skutečně rozezní naše srdce a srdce ať vede naše skutky ke všemu, co nás přitahuje k Bohu. Nestačí radovat se povrchně z Velikonoc... Velikonoce se mají stát středem našeho života. Slavíme Paschu, přechod ze smrti do života... Denně však máme směřovat své myšlení, slova i skutky k Bohu a otvírat se vztahu s Ním a Jeho Lásce. Denně máme vycházet z náklonnosti k sobectví, ke zlu do světla darování se Bohu ve všem, čím žijeme. Je třeba zanechat temnoty všeho, co nás odvádí od života s Bohem...
Bůh je Láska a jen v lásce smíme být v Jeho blízkosti. Žár Jeho Lásky snese jen srdce očištěné pro Lásku.
Nechme se vést Bohem, vést Jeho Láskou. V Jeho Lásce pak za všechno, co v životě potkáme, můžeme zpívat velikonoční aleluja. Pokud Mu skutečně věříme a žijeme s Ním, ukřižovaným a vzkříšeným Ježíšem, všechno, co jsme a čím žijeme, je proměňováno v dobro a lásku.
Přeji Ti, abys ses nechal(a) obejmout Ježíšem. On sám ať se dotkne všeho, co je v Tobě a co prožíváš, a promění vše svou mocí v aleluja Velikonoc.

Radost z Jeho Lásky Ti vyprošuje
sestra Miriam